ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-FREQUENT QUESTIONS

Τι είδους εκδηλώσεις αναλαμβάνεται?
What kind of events are being undertaken?


Στην Luxury Events Bardopoulos αναλαμβάνουμε τον Γάμο την Βάπτιση τον Αρραβώνα το πάρτι σας και κάθε είδους εκδήλωση με τον ίδιο επαγγελματισμό και το ίδιο πάθος σε ότι μας χρειαστείτε θα είμαστε εκεί για να διοργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωσή σας... 

At Luxury Events Bardopoulos we undertake the Wedding Baptism of Arrabona your party and any kind of event with the same professionalism and the same passion as you need us we will be there to organize your event in the best way ...

Δεν θέλουμε καθόλου παραδοσιακή μουσική στο Γάμο μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? 

We do not want any traditional music at our wedding. Can you do this;

Φυσικά και μπορούμε. Τα τελευταία χρόνια οι γαμήλιες δεξιώσεις έχουν εκμοντερνιστεί τόσο πολύ που το φαινόμενο τα παραδοσιακά τραγούδια να καταλαμβάνουν από λίγο έως μηδενικό κομμάτι στη βραδιά του Γάμου είναι ολοένα και συχνότερο. Άλλωστε ένας κορυφαίος dj για γάμο χαρακτηρίζεται από τις επιδόσεις του στην Ξένη και Ελληνική Pop - Dance - Rock μουσική σκηνή παρά από την επίδοσή του στα παραδοσιακά τραγούδια τα οποία είναι τα ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν απαιτούν καμία τεχνική κατάρτιση και μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτά ακόμα και ένας αρχάριος dj Γάμου.

Of course we can. In recent years wedding receptions have been so modernized that the phenomenon of traditional songs occupying from little to nothing on the wedding night is increasingly common. Besides, a top dj for marriage is characterized by its performance in the foreign and Greek Pop - Dance - Rock music scene rather than its performance in traditional songs which are the same for many years without requiring any technical training and can cope with these even a novice dj Wedding.

Προσφέρετε επιπλέον υπηρεσίες που σχετίζονται με τη Γαμήλια δεξίωση? Όπως φωτισμό, πυροτεχνήματα.... 

Offer additional services related to the Wedding reception; Such as lighting, fireworks ....

Κύριο μέλημά μας είναι να δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας για τη βραδιά του γάμου τους και να τους βοηθάμε να επιλέξουν μέσα απο μια μεγάλη γκάμα όλες εκείνες τις υπηρεσίες που συνδέονται με μία γαμήλια δεξίωση και αφορούν το κομμάτι της οπτικοακουστικής κάλυψης και των special effect γάμου. 

Our main concern is to offer complete solutions to our clients for their wedding night and to help them choose from a wide range all those services that are associated with a wedding reception and which concern the part of the audiovisual coverage and the special wedding effect .

Πόσα είδη μουσικής περιλαμβάνονται στη δισκοθήκη σας, και πως κάνετε mixing τη μουσικη σας? 

How many types of music are included in your discos, and how do you mix your music?

Η Luxury Events Bardopoulos διαθέτει μία τεράστια δισκοθήκη που έχει τη βάση της την προσωπική δισκοθήκη του ιδιοκτήτη της Θάνο Μπαρδόπουλο  και μπορεί να καλύψει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το σύνολο των προτιμήσεων. Ανανεώνουμε τις λίστες μας συνέχεια και διαθέτουμε μεγάλη γκάμα σε international και ελληνικό ρεπερτόριο.Η μίξη τραγουδιών για εμάς είναι κάτι που κάνουμε σε πραγματικό χρόνο, με βάση το ρυθμό και τις αντιδράσεις των καλεσμένων σας. Δεν αντιμετωπίζουμε τον γάμο σας σαν μια προσωπική μας εμφάνιση σε κάποιο club και δεν χρησιμοποιούμε το γάμο σας για να δοκιμάζουμε remixes και τραγούδια που κανείς δεν αναγνωρίζει. Χρησιμοποιούμε πάντα την πρωτότυπη και δημοφιλέστερη version κάθε τραγουδιού. Τέλος και σημαντικότερο όλων δεν χρησιμοποιούμε προκατασκευασμένες ενότητες (κονσέρβες) 

Luxury Events Bardopoulos has an enormous discothèque based on the personal discos of the owner of Thanos Bardopoulos and can cover all the preferences too much. We renew our lists and we have a wide range of international and Greek repertoires. Mixing songs for us is something we do in real time, based on the rhythm and reactions of your guests. We do not treat your wedding as a personal show in a club and we do not use your wedding to try remixes and songs that no one recognizes. We always use the original and most popular version of each song. Last but not least, we do not use prefabricated units (cans)

Πόσο διατεθιμένοι είσαστε να μας βοηθήσετε να οργανώσουμε τη μουσική του γάμου μας? Μπορουμε να σας φερουμε λίστες με τραγούδια?

How prepared are you to help us organize our wedding music? Can we bring you playlists?

 Είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να σας παρέχουμε πολλές προτάσεις βασισμένες στις προτιμήσεις σας και είμαστε απόλυτα θετικοί να επιλέξουμε τις περισσότερες (ή όλες) μουσικές σας επιλογές. Οι λίστες με τραγούδια είναι πάντα ευπρόσδεκτες για εμάς στην Luxury Events Bardopoulos αρκεί να μην μας περιορίζουν ιδιαίτερα ως προς τη χρονική στιγμή που πρέπει να παιχτούν τα τραγούδια. Ένας καλός και έμπειρος disc jockey είναι σε θέση να επιλέξει τη κατάλληλη χρονική στιγμή που πρέπει να παιχτούν οι επιθυμίες του ζευγαριού χωρίς αυτό να επιδρά αρνητικά στην ομαλή ροή της μουσικής βραδιάς. 

We are more than willing to provide you with many suggestions based on your preferences and we are absolutely positive to choose most (or all) of your music choices. Lists of songs are always welcome to us at Luxury Events Bardopoulos as long as they do not limit us very much as to the time when the songs have to be played. A good and experienced disc jockey is able to choose the right time when the couple's wishes have to be played without this negatively affecting the smooth flow of the music night.

Οταν έρχονται καλεσμένοι και σας ζητούν κάποια τραγούδια, ποιά είναι η αντίδρασή σας σε αυτό? 

When guests come and ask you some songs, what is your reaction to it?

Για εμάς προέχει να είναι ευχαριστημένος ο πελάτης μας, και για τον λόγο αυτό δεν θα ακολουθούσαμε ποτέ καμία προτροπή από κάποιον καλεσμένο που θα μπορούσε να φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα στη βραδιά. Εάν και εφόσον τα τραγούδια που μας ζητάνε ταιριάζουν με το στυλ της μουσικής που έχουμε συζητήσει με το ζευγάρι , τότε δεν έχουμε πρόβλημα να ικανοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος των επιθυμιών. 

For us, it is important for our customer to be happy, and for this reason we would never follow an invitation from a guest who could bring unpleasant results to the evening. If and as long as the songs that we ask fit with the style of music we have discussed with the couple, then we have no problem satisfying most of the desires.